NL | FR
Contact     .be
Logo

Optreden van de sociale inspectiediensten

Hoe treden de inspectiediensten op?

 • Op eigen initiatief,
 • Op basis van een klacht van een werknemer, een syndicale organisatie, een beroepsorganisatie, een aangifte door een derde,…
 • Op vraag van de arbeidsauditeur, het parket of de onderzoeksrechter,
 • Op vraag van hun centraal bestuur of van de beleidscel van de minister,
 • Op vraag van een andere administratie of dienst,
 • Op basis van een beslissing van de arrondissementscel,
 • Op aansturen van de SIOD in het kader van de arrrondissementscel

Welke soorten controles voeren zij uit?

 • Controles op de ondernemingszetel,
 • Controles op alle arbeidsplaatsen of hiermee gelijkgesteld,
 • Controles bij derden: sociale secretariaten, …

Wat zijn de bevoegdheden van de inspecteur?

De sociaal inspecteurs zijn geen politieagent, zij hebben niet de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. Hun bevoegdheden zijn evenwel aanzienlijk, doch beperkt binnen het kader van de arbeidssfeer. Zij kunnen:

 • Op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnengaan in alle werkplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen. Tot bewoonde lokalen hebben zij evenwel enkel toegang wanneer de rechter bij de politierechtbank daartoe vooraf toestemming heeft verleend.
 • De identiteit van personen controleren (hierin begrepen het opnemen van een identiteit) en hen een verhoor afnemen.
 • Informatie opzoeken, onderzoeken en beslag leggen op informatiedragers (geïnformatiseerde documenten of dragers …).
 • Foto’s en filmopnamen maken.
 • Inlichtingen meedelen.
 • Zegels opleggen.
 • Zij hebben een appreciatiebevoegdheid: de sociaal inspecteurs beschikken over de keuze tussen het geven van een waarschuwing, het stellen van een termijn waarbinnen men zich in regel dient te stellen of pro justitia opstellen (art. 9 van de arbeidsinspectiewet). Zij hebben niet de verplichting om alle inbreuken mee te delen aan de arbeidsauditeur (uitdrukkelijke afwijking op art. 29 van het Wetboek van Strafvordering). Dit appreciatierecht mag evenwel niet willekeurig zijn. Vooreerst wordt het gematigd door de interne onderrichtingen van de verschillende sociale inspectiediensten om een zekere uniformiteit te garanderen in de toepassing van de wetgeving. Vervolgens moeten de sociaal inspecteurs hun beslissing motiveren. De processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor zover een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de overtreder, in beginsel binnen een termijn van veertien dagen die aanvangt de dag na de vaststelling van de overtreding.

Voor welk soort situaties komen de inspecties tussenbeide?

Enkele voorbeelden:

 • Situatie van laattijdige betaling van het loon of geen terugbetaling van verplaatsingskosten – tussenkomst van het Toezicht op de Sociale Wetten.
 • De werkgever betaalt geen vakantiegeld – tussenkomst van de Sociale Inspectie.
 • Problemen met overuren (geen betaling en geen toekenning inhaalrust) – tussenkomst van het Toezicht op de Sociale Wetten.
 • Aangifte en/of klachten over zwartwerk – tussenkomst van een federale sociale inspectiedienst of van de arrondissementscel.
 • Werknemers worden op een werf op grote hoogte tewerkgesteld met een gammele stelling en zonder dat een veiligheidsnet is gespannen – tussenkomst van het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg .
 • Een werknemer is ontslagen en de werkgever weigert het C4-formulier af te leveren – tussenkomst van de RVA-inspectiedienst.
 • Een firma gaat failliet en de werknemer werd de laatste 2 maanden niet aangegeven aan de sociale zekerheid – tussenkomst van de RSZ-inspectiedienst

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy