NL | FR
Contact     .be
Logo

Inspectie RSZ

Deze dienst is belast met het toezicht op de werkgevers wat betreft de correcte aangifte van prestaties en vergoedingen van werknemers. De dienst geeft voornamelijk de voorkeur aan een administratieve aanpak, gezien de specifieke opdrachten van inzameling van administratieve gegevens en inning van sociale bijdragen eigen aan de RSZ. Evenwel kan, net zoals bij de twee voornoemde inspectiediensten, de aanpak ook strafrechtelijk zijn.

Organisatie

2 directies «  werkgevers» : een Franstalige en een Nederlandstalige directie ;
1 directie controle sociale secretariaten en dienstverlenende bedrijven;
1 directie bijzondere invorderingen.

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

De sociale zekerheid (aangifte van prestaties en vergoedingen van werknemers) waaronder ook meer specifiek:

  • het nazicht op de naleving van de reglementering "artikel 30bis" inzake registratie van aannemers (melding van werven en onderaannemers aan de RSZ);
  • het opstellen van aangiften wanneer de werkgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen binnen de wettelijke termijnen;
  • de controle van sociale secretariaten;
  • de onderzoeken bij curatoren in geval van faling.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy