NL | FR
Contact     .be
Logo

Toezicht Sociale Wetten

Deze dienst van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg komt tussen bij de individuele betrekkingen tussen een werkgever en zijn werknemers. Zijn aanpak is tegelijk administratief en strafrechtelijk. Bij vaststelling van zware inbreuken of weigering tot regularisatie door de werkgever (betaling van loon,…), wordt voor deze inbreuken pro justitia opgesteld en verzonden naar de arbeidsauditoraten.

Organisatie

De dienst is territoriaal georganiseerd in 22 directies over gans het land. Deze dienst omvat eveneens de Cel Bedrijfsorganisatie (toezicht op de naleving van de verplicht te verstrekken financiële en economische informatie aan de ondernemingsraad…), de cel “covron” die grensoverschrijdende fraude behandelt en twee directies bevoegd voor de transportsector.

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

 • bescherming van het loon;
 • naleving van de arbeidsduur, zondagsrust en feestdagen, alsook de regels inzake nachtarbeid, kinderarbeid en moederschapbescherming;
 • naleving van de collectieve arbeidsovereenkomsten (toekenning verplaatsingskosten, diverse premies, bijkomend verlof,….);
 • opstelling van het arbeidsreglement;
 • oprichting van overlegorganen in ondernemingen;
 • naleving van de wettelijke bepalingen inzake deeltijdse arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling;
 • controle op de regels inzake loopbaanonderbreking, outplacement, brugpensioen;
 • controle op de reglementering « vervoer »;
 • advies inzake arbeidsovereenkomsten;
 • registratie van aannemers;
 • discriminatie;
 • dienstencheques.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy