NL | FR
Contact     .be
Logo

Risico's voor de werkgever

  • De sancties kunnen van strafrechtelijke aard zijn indien de arbeidsauditeur de werkgever vervolgt voor de correctionele rechtbank (geldboete en/of gevangenisstraf).
  • Een bijzonder geval in het sociaal recht is de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete indien de auditeur het dossier zonder gevolg klasseert en het doorzendt naar de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen – Directie van de administratieve geldboeten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).
  • De RSZ zal burgerlijke sancties onder de vorm van forfaitaire bijdragen vorderen op de niet aangegeven sommen en in voorkomend geval op de niet tijdig gestorte voorschotten, en een toeslag en verwijlinteresten vorderen op de niet binnen de wettelijke termijn betaalde bijdragen en dit bovenop de regularisatie van de aan te geven prestaties.
  • Specifieke maatregelen kunnen genomen worden: beslag leggen op materieel, een stopzetting van ondernemingsactiviteit voorstellen, …
  • Indien de werkgever een clandestiene buitenlandse werknemer heeft tewerkgesteld en deze laatste wordt gerepatrieerd, zal de Dienst Vreemdelingenzaken de kosten verbonden aan deze repatriëring terugvorderen van de werkgever.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy