NL | FR
Contact     .be
Logo

Risico's voor de werknemer

  • Hij riskeert geen enkele administratieve- of strafsanctie, gezien de administratieve verplichtingen niet op de werknemer berusten (behalve wanneer hij het toezicht door een inspectiedienst verhindert).
  • Evenwel dient de werknemer het geheel van zijn inkomsten aan de fiscus aan te geven; gebeurt dit niet, dan zal de FOD Financiën de betaling van belastingen op de niet aangegeven bedragen alsook verwijlinteresten en boetes vorderen.
  • In de mate dat de arbeid in het zwart wordt verricht en er geen enkele sociale zekerheidsbijdrage wordt gestort, kan de werknemer zijn rechten op sociale verzekering verliezen (geen betaald verlof, geen verzekering tegen risico’s op arbeidsongevallen, geen recht op uitkeringen ziekte en invaliditeit, geen pensioen, geen mogelijkheid op een werkloosheidsvergoeding indien de arbeid wordt stopgezet).

Als buitenlandse werknemer zonder arbeidskaart, noch verblijfsvergunning:

  • In de mate dat de werknemer niet in regel is met het verblijf op het Belgisch grondgebied, riskeert hij een bevel om het grondgebied te verlaten of te worden verwezen naar een gesloten instelling of zelfs uit het land te worden gezet en te worden teruggestuurd naar het land van oorsprong. Dergelijke beslissing wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen.
  • Het feit clandestien te verblijven op het grondgebied is een strafrechtelijke inbreuk waarvoor hij een strafrechtelijke vervolging kan oplopen.

Als gerechtigde op een sociale uitkering (een werklozenvergoeding, een leefloon, een ziekte- of invaliditeitsuitkering of een pensioen):

  • De persoon die een inkomen cumuleert met een sociale uitkering zonder hiervoor de toelating verkregen te hebben, riskeert de onterecht uitbetaalde geldsommen terug te moeten betalen, alsook een opschorting van betaling van een uitkering gedurende een bepaalde periode.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy