NL | FR
Contact     .be
Logo

Arrondissementscel

Er wordt per gerechtelijk arrondissement een arrondissementscel opgericht, voorgezeten door de arbeidsauditeur. Een aantal arrondissementen hebben gemeenschappelijke cellen opgericht, waardoor er in totaal 21 cellen zijn.

De opdracht van de cel als operationeel samenwerkingsverband bestaat hoofdzakelijk uit de organisatie en de coördinatie van controles op het naleven van de verschillende sociale wetgevingen in het kader van strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude. De cel houdt ook geregeld vergaderingen voor het uitwisselen van informatie en het bespreken van specifieke items.

De arrondissementscel is samengesteld uit:

 • Afgevaardigde(n):
  • van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
  • van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Afgevaardigde(n) van de FOD Financiën
 • Een lid van het federaal aansturingsbureau
 • Een magistraat van het parket van de Procureur des Konings
 • Een lid van de federale politie
 • De secretaris van de cel
 • Een afgevaardigde van de gewestelijke inspectiedienst bevoegd inzake tewerkstellingsbeleid op eigen verzoek
 • elke persoon die in het bijzonder bevoegd is voor de voorbereiding en de verwezenlijking van de voorgestelde acties (bv. economische inspectie, eetwareninspectie….)

De cel richt in haar midden een besloten groep voor regionale interventie op, GRI genoemd, die minstens éénmaal per maand samenkomt en voorgezeten wordt door de arbeidsauditeur.
De GRI is belast met de organisatie en de coördinatie van minstens twee controledagen per maand, waarop gericht gecontroleerd wordt op het naleven van de verschillende sociale wetgevingen inzake illegale arbeid en sociale fraude.
Deze gerichte controles geven uitvoering aan het strategisch en operationeel plan dat jaarlijks door de SIOD wordt opgesteld.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy