Actieplan strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping 2021

Het actieplan 2021 (PDF) kunt u hier downloaden.  (30mb)

Het actieplan 2021 met als titel ‘Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’ is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van de volgende instellingen en diensten:

 • Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
 • Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (TSW);
 • Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
 • Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – Dienst voor Administratieve Controle (RIZIV-DAC) & Dienst voor Geneeskundige Controle (RIZIV-DGEC);
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ);
 • Federale Pensioendienst (FPD)

Het operationeel actieplan bevat onder meer:
1) individuele controles
2) gemeenschappelijke controles
3) nieuwe beleids- en operationele acties

Zoals vastgelegd in artikel 2 van het Sociaal Strafwetboek wordt het operationeel actieplan wordt ter goedkeuring aan het strategisch comité en het Ministerieel Comité voor de Fraudebestrijding voorgelegd. De Ministerraad keurt het plan ten laatste op 1 januari van het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, goed.”

Er werd verder gebouwd op de bestaande risico-evaluatie om het actieplan meer te onderbouwen zoals het Rekenhof in haar studie naar voor heeft gebracht. Deze risico-evaluatie oriënteert de acties in de richting van prioritaire fraudefenomenen. Voor de eerste maal is dit actieplan dan ook opgebouwd omheen de verschillende fraudefenomenen.

In lijn met de beslissing van het Strategisch Comité op 1 juli 2020 wordt in het huidig actieplan naast continuïteit ingezet op programma-en projectwerking binnen de bestaande strategische doelstellingen.

AP2021Naast de fraudefenomenen worden ook de risicosectoren belicht via een sectorale aanpak. De rol en samenwerking met de sociale partners is hierbinnen essentieel.

Zowel de bestrijding van de fraudefenomenen als de sectorale aanpak hebben nood aan een stevige onderbouw. Deze wordt voorzien door de verdere versteviging van de nodige transversale processen.

 

 

De prioritaire acties worden tot slot gelinkt aan de 5 strategische objectieven uit het Actieplan 2020 die we willen herformuleren, en aan 1 nieuwe strategische doelstelling.

De prioritaire acties worden tot slot gelinkt aan de 5 strategische objectieven uit het Actieplan 2020 die we willen herformuleren, en aan 1 nieuwe strategische doelstelling.

 • Strategisch Objectief 1: Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie.
 • Strategisch objectief 2: Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), de wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te bestrijden.
 • Strategisch objectief 3: Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de effectiviteit van de sancties.
 • Strategisch objectief 4: Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit om op te treden en een grotere slagkracht.
 • Strategisch objectief 5: Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en internationale samenwerking te versterken.
 • Strategisch objectief 6: De veiligheid, de gezondheid, het welzijn, de arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming van de werknemers garanderen.

Het actieplan viseert zowel de arrondissementscellen, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) alsook de (inspectie)diensten.

Wat de arrondissementscellen betreft, streeft dit actieplan, in overleg met de Raad van Arbeidsauditeurs en met het College van Procureurs-generaal, een betere harmonisatie van de acties van de arrondissementscellen na zonder daarbij afbreuk te doen aan hun autonomie.

Share this page