Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)

Sociale controle

In het kader van de beslissingen die door de regering genomen werden, om de sociale fraude in de kinderbijslagsector in te dijken (Programmawet van 28 juni 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2013), maatregelen getroffen om de sociale controle te herstructureren.

Die maatregelen komen neer op:

  • een heroriëntatie van de huisbezoeken door ze toe te spitsen op de situaties waarin een verhoogd risico op onverschuldigd betaalde kinderbijslag is.
  • een reorganisatie van die bezoeken door ervoor te zorgen dat enkel de sociaal inspecteurs en controleurs van de toezichthouders, die beschikken over de in het Sociaal Strafwetboek bepaalde bevoegdheden van sociaal inspecteurs en die zich aan de regels ervan moeten houden, ze mogen uitvoeren. Ze hebben de bevoegdheid om processen-verbaal op te stellen met bewijskracht.

Voor de kinderbijslagregeling en de regeling voor gewaarborgde gezinsbijslag krijgen de sociaal controleurs dus, terwijl ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gezinnen bieden door ervoor te zorgen dat ze de gezinsbijslag krijgen waar ze recht op hebben, een controleopdracht met als doelstelling de risico’s op onverschuldigde betalingen beperken door mogelijke sociale fraude te helpen bestrijden.

Met die controle wordt nagegaan of de gezinssituatie zoals voorgesteld door de gegevens van authentieke bronnen of aangegeven via formulieren overeenstemt met de werkelijke gezinssituatie zoals blijkt uit het huisbezoek. Als die twee situaties niet overeenstemmen, kan er sprake zijn van kinderbijslagfraude.

De eerste stap om gezinsbijslagfraude te bestrijden spitst zich fundamenteel toe op preventie via het Kadaster van de Kinderbijslag. Via dat kadaster worden van de KSZ de socioprofessionele gegevens verzameld voor de betaalinstellingen en worden via een geautomatiseerde weigeringsprocedure van dubbele betalingen cumulaties vermeden. Dat preventiebeleid wordt aangevuld met de sociale controles bij de gezinnen thuis.

Meer informatie