COVID19 - dienstencheque

Wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19 in een dienstenchequeonderneming?

Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de COVID-19 maatregelen wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteur ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Versie 27/07/2021