Nieuws

[24/02/2021] Op woensdag 24 februari 2021 bracht de directeur van de European Labour Authority (ELA), dhr. Boiangiu een bezoek aan België en het Strategisch Comité van de SIOD.

Ons land bekleedt een koppositie in de strijd tegen de sociale dumping en ondersteunt de verdere uitbouw van ELA, zowel op politiek als op operationeel niveau.

Tijdens de eerste Week of Action, lopende van 21 tot 25 september 2020, werd binnen de schoot van ELA de aftrap gegeven voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Belgische sociale inspectiediensten en deze van de Europese lidstaten. Dit in het kader van de Europese sensibiliseringscampagne #EU4faircampaign van het platform’ Undeclared Work’.

De SIOD en de sociale inspectiediensten zullen actief blijven deelnemen aan de diverse activiteiten en acties van ELA waarbij de SIOD, voor wat betreft de gemeenschappelijke acties, de coördinatie op zich zal nemen.

[24/02/2021] Arrondissementscellen - statistieken 2020 - jaaroverzicht. Lees meer...

[04/02/2021]: Actieplan sociale fraudebestrijding 2021 goedgekeurd. Lees meer...

[26/11/2020] UPDATE: Checklist preventiemaatregelen COVID-19 (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19?

  • Werkgevers kunnen deze checklist gebruiken bij een auto-evaluatie van het naleven van de verschillende maatregelen in het kader van COVID-19 (preventiemaatregelen, register en PLF voor bouw, schoonmaak, land-en tuinbouw en vlees, verplichte sluiting horeca, verplichte sluiting andere sectoren, telewerk)
  • Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de Covid-19 maatregelen wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteur ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

[13/10/2020]  De Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk,  Pierre-Yves Dermagne, is eveneens bevoegd voor sociale fraudebestrijding. We heten Minister Dermagne van harte welkom.

[05/10/2020] Het strategisch comité SIOD heeft beslist dat de Flitscontroles Covid19 in de risicosectoren (bouw, schoonmaak, vlees en land- en tuinbouw) niet worden verlengd in oktober 2020; De SIOD heeft de Arrondissementscellen wel verzocht om alle Coronamaatregelen (preventiemaatregelen, de formulieren PHPLF en het register) blijvend te controleren en hieromtrent te sensibiliseren zowel tijdens individuele als de gemeenschappelijke controles en dit met het oog op het beheersen van de Covid-19 crisis. Lees meer...

[21/09/2020] Eerste concerted inspection in samenwerking met ELA. Lees meer...

[11/09/2020] Op vrijdag 11 september vond een door de SIOD georganiseerde masterclass rond programmawerking plaats. Wij wensen in het bijzonder onze sprekers prof.dr. Jelle Janssens, mevr. Thérèse van der Velden, dhr. HCP Luc Cap en dhr. Karel Deridder te bedanken voor hun bijdrage.

 

[27/08/2020] Flitscontroles COVID-19 (vanaf 31/08/2020): bouwsector, schoonmaaksector, land- en tuinbouw en vleessector. 

[26/08/2020] Checklist preventiemaatregelen COVID-19 (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19?

[13/08/2020] De guideline betreffende de betaalde sportbeoefenaars, met de belangrijkste regels die voor deze werknemers in acht moeten worden genomen op het gebied van sociale zekerheid, werk en werkgelegenheid, is bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 16/04/2020 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat als bezoldigde sporter moet worden beschouwd en de nietigverklaring van de wet van 18/07/2018 betreffende het herstel van de economie en de versterking van de sociale samenhang.

[02/07/2020] Het jaarverslag sociale fraudebestrijding 2019 werd gepubliceerd. 

[01/05/2020] Naar aanleiding van hun pensionering namen de heren Frank Delbeke en William Van Sinay afscheid van de SIOD. De collega’s danken hen voor hun trouwe dienst en bijzondere collegialiteit.

Zij werden opgevolgd door mevrouw Nathalie Mortelé, coördinator-juriste. We heten haar van harte welkom bij onze dienst.

 

 

[02/04/2020] Maatregelen coronavirus (UPDATE: Meldpunt: formulier voor het indienen van meldingen omtrent inbreuken rond de genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus)

[20/03/2020] De guideline voor betaalde sportbeoefenaars werd gepubliceerd. 

[16/03/2020] De flitscontrole HORECA gaat niet door naar aanleiding van de maatregelen tegen het Coronavirus, genomen door de Nationale Veiligheidsraad. 

[30/01/2020] Eerste bijeenkomst van de celsecretarissen  : samenwerking troef !

De  secretarissen van de arrondissementele cellen, in aanwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Auditeurs,  werden  op 30 januari 2020 uitgenodigd voor een uiteenzetting over onder andere het Actieplan 2020 en de jaarlijkse doelstellingen. De aanwezigen worden bedankt voor hun constructieve bijdrage en voor het organiseren en coördineren van de gezamenlijke acties en flitscontroles, zoals opgenomen in het Actieplan van de SIOD

[16/01/2020] Het Actieplan Sociale Fraudebestrijding werd gepubliceerd. Lees meer...

[13/11/2019] Ondertekening kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ - structurele samenwerking tussen Federale Gerechtelijke Politie en de RSZ, het RSVZ, de FOD WASO, het RIZIV en de RVA in concrete dossiers: een belangrijke stap voorwaarts. Lees meer...

[16/10/2019] Europese Arbeidsautoriteit (ELA) van start. Op woensdag 16 oktober 2019 werd de Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority – ELA) officieel geopend. Lees meer...

[30/09/2019] Op 1 september 1983 trad dhr. Schatteman in dienst als sociaal inspecteur bij het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO. Vanaf 1 juli 2004 nam hij de taak van secretaris op zich bij het Federaal Coördinatiecomité en de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude - de voorloper van de SIOD - en oefende dit verder uit tot aan zijn pensionering op 1 oktober 2019. 

Daarnaast nam de SIOD afscheid van dhr. Jacobs, die zijn carrière binnen de FOD WASO verder zet.

De collega’s danken hen voor hun trouwe dienst en bijzondere collegialiteit.

siod_groepsfoto.jpg

[30/07/2019] Werelddag tegen de mensenhandel. Lees meer...

[19/06/2019] Bezoek delegatie uit Cyprus aan de SIOD en de sociale inspectiediensten op 19 en 20 juni 2019. Lees meer...