Jaarverslag Meldpunt 2023

Jaarverslag Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie 2023

Download: Jaarverslag MEC 2023

Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie (MEC) vat in 2024 haar tiende werkjaar aan op het einde van de legislatuur van de Regering De Croo. Het negende jaarverslag is een terugblik op 2023. Van bij haar aantreden heeft deze Regering van de strijd tegen sociale fraude een topprioriteit gemaakt.

Zo werd voor het eerst een Strategisch meerjarenplan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping (2022-2025) uitgewerkt met het oog op een multidisciplinaire aanpak in ketenpartnerschap met Politie, Justitie en Financiën, zowel op Belgisch als Europees niveau. Het eerste tweejarenplan “Sociale Fraudebestrijding 2023-2024” zet in op een hele reeks acties om de fraude inzake sociale dumping, sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden en om zo de financiering van de sociale zekerheid te waarborgen.

De actualisering van meerdere Plannen voor Eerlijke Concurrentie versterkt de sectorale aanpak van sociale fraudebestrijding. En de grootste versterking ooit van de sociale inspectiediensten maakt dat de strijd tegen fraude, sociale dumping en mensenhandel kan worden opgevoerd.

Dit alles leidde in 2023, dankzij de inzet van de sociale inspectiediensten, tot een recordopbrengst van 385 miljoen euro. Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie draagt hiertoe bij. In de afgelopen jaren heeft het Meldpunt ontegensprekelijk bewezen een essentieel instrument te zijn in de strijd tegen de sociale fraude, waarbij de bescherming van werknemers en bonafide ondernemers tegen allerhande vormen van oneerlijke concurrentie voorop staat en dit binnen verschillende domeinen.

Als laagdrempelig platform voor burgers, ondernemingen en professionele gebruikers stelt het Meldpunt online meldingsformulieren ter beschikking. Het Meldpunt beschikt over de mogelijkheid om op basis van eigen analyses of ad hoc situaties nieuwe formulieren op haar website te plaatsen. In 2023 ontving het Meldpunt 7.841 meldingen, met niet minder dan 68.607 meldingen sinds haar oprichting. De meldingen hebben geleid tot een totale opbrengst van 57.516.370,10 miljoen euro, wat de belangrijke rol van het Meldpunt in de strijd tegen de sociale fraude, sociale dumping en oneerlijke concurrentie bevestigt. In 2023 werden opnieuw drie bijkomende formulieren ontwikkeld in samenwerking met de bevoegde inspectiediensten, met name:

  • “koerierdiensten”: voor meldingen van onregelmatigheden bij koeriersbedrijven;
  • “platformeconomie”: voor meldingen rond de werkomstandigheden of rond de betaling van het loon of vergoedingen;
  • “verboden terbeschikkingstelling”: voor meldingen over het uitlenen van werknemers aan een ander bedrijf zonder de regels te volgen. Deze nieuwe formulieren zullen in de loop van 2024 in productie gaan. Het jaarverslag 2023 zal aantonen dat het Meldpunt een meer dan nuttige rol vervult in het creëren van een gelijk speelveld voor ondernemers en werknemers.

Pierre-Yves Dermagne
Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Frank Vandenbroucke
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

David Clarinval
Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Archief

Jaarverslag MEC 2022

Jaarverslag MEC 2021

Jaarverslag MEC 2020

Jaarverslag MEC 2019

Jaarverslag MEC 2018

Jaarverslag MEC 2017

Jaarverslag MEC 2015-2016