Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

De Dienst voor Administratieve Controle bestaat, naast de stafdiensten,  uit twee diensten, namelijk de directie controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens,  en de directie controle en responsabilisering van de verzekeringsinstellingen en de strijd tegen de sociale fraude.

De directie controle van de verzekeringsinstellingen voert  bij de ziekenfondsen controles uit om de correcte toepassing van de reglementering inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen na te gaan. De attachés sociaal inspecteur stellen verslagen op van de vaststellingen en wijzen op de nalatigheden die kunnen worden bestraft. Zij doen aanbevelingen en geven advies aan de ziekenfondsen en de andere diensten van het RIZIV over de toepassing en interpretatie van de wetteksten.

Zij verrichten allerhande enquêtes of vaststellingen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de Minister van Sociale Zaken, van één van de andere diensten van het RIZIV, van de verzekeringsinstelling, van andere instellingen van sociale zekerheid of van het arbeidsauditoraat.

Een belangrijk deel van de onderzoeken door de sociaal inspecteurs en technisch deskundigen bestaat uit het opsporen van sociale fraude en het onderzoeken van de impact van sociale fraude op de ziekteverzekering.

De dienst is ten slotte eveneens bevoegd voor een onderdeel van de financiering van de ziekenfondsen m.n. het variabel gedeelte van de werkingskosten van de ziekenfondsen.

De dienst controle VI

De Controledienst voor de ziekenfondsen voert audits uit bij en geeft raad aan ziekenfondsen, voert talrijke onderzoeken uit die worden aangevraagd door verschillende bronnen en volgt de dossiers waarin een vaststelling werd gericht aan de ziekenfondsen, tot het einde op.

In 2013 werd de actie inzake de strijd tegen de sociale fraude van deze Dienst gedragen worden door 4 assen:

  • Operatie datamatching : Op basis van een datamatching zullen niet toegelaten cumuls worden opgespoord : het gaat hier om invaliden die een niet toegelaten activiteit uitvoeren of die een uitkering wegens verbreking van de overeenkomst genieten en voor wie de werkgever een officiële aangifte heeft gedaan bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid. Deze werkhervattingen of verboden cumuls worden echter niet gemeld door de titularissen aan hun ziekenfonds.
  • Dossiers zwartwerk:  de opsporing en de vaststelling van illegale samenloop van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en de uitoefening van een activiteit die niet wordt toegestaan door de adviserende arts en die niet is aangegeven bij de RSZ (zwartwerk). Hiertoe voeren de sociaal controleurs van de DAC onderzoeken over het hele land uit. 
  • Dossiers frauduleuze onderwerping aan de sociale zekerheid: Door middel van valse documenten verwierven bepaalde personen de valse verzekerbaarheid van de “verzekerden” en maakten zij aanspraak op sociale zekerheidsuitkeringen, in het bijzonder op geneeskundige verstrekkingen en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.
  • Dossiers “fictieve verblijfplaats”: Het zijn dossiers waar wordt vastgesteld dat 2 personen daadwerkelijk samenwonen terwijl ze in het Rijksregister van de natuurlijke personen als alleenstaand ingeschreven zijn, waardoor één van hen of zelfs allebei in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering een hogere uitkering kunnen genieten.

Meer informatie