Samenstelling

De SIOD bestaat uit:

  1. een staf
  2. het strategisch comité
  3. twee structurele overlegcomité's

1. De SIOD-staf

De SIOD wordt geleid door een manager die beschikt over een staf van medewerkers. Dit team staat in voor:

  • voorbereiding van een strategisch meerjarenplan en jaarlijkse actieplannen
  • voorbereiding van de ontwikkeling van strategieën om sociale fraude aan te pakken (b.v. datamining, gemengde teams, vliegende ploeg,…)
  • de dagelijkse werking (b.v. opvolging van projecten, plannen voor eerlijke concurrentie,…)
  • de voorbereiding van de vergaderingen van het strate­gisch comité en de 2 structurele overlegcomités
  • overleg tussen de inspectiediensten organiseren en aan­sturen
  • de organisatie van het onderzoek naar nieuwe fraude fenomenen waarbij de expertise van zowel de eigen inspectiediensten als universiteiten en andere onder­zoekscentra kunnen betrokken worden
  • voorbereiding van de ontwikkeling van de visie op so­ciale fraudebestrijding
  • beleidsvoorbereiding en -ondersteuning (b.v. wetsont­werpen, parlementaire vragen,…), in het kader van het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen
  • de inspectiediensten ondersteunen
  • geen operationele controletaken
  • initiatieven nemen om lacunes op het vlak van opleiding en vorming van inspecteurs te verhelpen
  • analyse van de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude en opvolging van internationale ontwikkelingen
  • het organiseren van een structureel overleg met de di­verse stakeholders waaronder de regio’s die actief mee­werken aan de strijd tegen de sociale fraude

2. Het strategisch comité

Taken:

  • Opmaken van het strategisch plan sociale fraudebestrijding voor de komende vier jaar rekening houdend met de bestuursovereenkomsten van de OISZ en de FOD’s.
  • Valideren van het strategisch meerjarenplan4 (voor 4 jaar)
  • Valideren van het jaarlijks actieplan 5
  • Valideren van de voorgestelde strategieën
  • Valideren van de KPI’s (kritieke prestatie-indica­toren) per inspectiedienst m.b.t. de uitvoering van het jaarlijks actieplan (b.v. aantal acties in een bepaalde sector, b.v. x% positieve controles, enz.)

3. De twee structurele overlegcomités (werknemers en zelfstan­digen)

Taken:

  • Coördinatie van de uitvoering van het jaarlijks actieplan
  • Voorstellen van kritische succesfactoren en kritieke prestatie-indicatoren + rapportering en opvol­ging ervan
  • Voorstellen tot standaardisering van de werkprocessen
  • Monitoring en rapportering van de acties
  • Voorstellen tot wetsvereenvoudiging aan de regering, met het oog op minder inbreuken