Samenstelling

De SIOD bestaat uit:

 1. een staf
 2. het strategisch comité
 3. twee structurele overlegcomité's

1. De SIOD-staf

De SIOD wordt geleid door een manager die beschikt over een staf van medewerkers. Dit team staat in voor:

 • voorbereiding van een strategisch meerjarenplan en jaarlijkse actieplannen
 • voorbereiding van de ontwikkeling van strategieën om sociale fraude aan te pakken (b.v. datamining, gemengde teams, vliegende ploeg,…)
 • de dagelijkse werking (b.v. opvolging van projecten, plannen voor eerlijke concurrentie,…)
 • de voorbereiding van de vergaderingen van het strate­gisch comité en de 2 structurele overlegcomités
 • overleg tussen de inspectiediensten organiseren en aan­sturen
 • de organisatie van het onderzoek naar nieuwe fraude fenomenen waarbij de expertise van zowel de eigen inspectiediensten als universiteiten en andere onder­zoekscentra kunnen betrokken worden
 • voorbereiding van de ontwikkeling van de visie op so­ciale fraudebestrijding
 • beleidsvoorbereiding en -ondersteuning (b.v. wetsont­werpen, parlementaire vragen,…), in het kader van het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen
 • de inspectiediensten ondersteunen
 • geen operationele controletaken
 • initiatieven nemen om lacunes op het vlak van opleiding en vorming van inspecteurs te verhelpen
 • analyse van de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude en opvolging van internationale ontwikkelingen
 • het organiseren van een structureel overleg met de di­verse stakeholders waaronder de regio’s die actief mee­werken aan de strijd tegen de sociale fraude

2. Het strategisch comité

Taken:

 • Opmaken van het strategisch plan sociale fraudebestrijding voor de komende vier jaar rekening houdend met de bestuursovereenkomsten van de OISZ en de FOD’s.
 • Valideren van het strategisch meerjarenplan4 (voor 4 jaar)
 • Valideren van het jaarlijks actieplan 5
 • Valideren van de voorgestelde strategieën
 • Valideren van de KPI’s (kritieke prestatie-indica­toren) per inspectiedienst m.b.t. de uitvoering van het jaarlijks actieplan (b.v. aantal acties in een bepaalde sector, b.v. x% positieve controles, enz.)

3. De twee structurele overlegcomités (werknemers en zelfstan­digen)

Taken:

 • Coördinatie van de uitvoering van het jaarlijks actieplan
 • Voorstellen van kritische succesfactoren en kritieke prestatie-indicatoren + rapportering en opvol­ging ervan
 • Voorstellen tot standaardisering van de werkprocessen
 • Monitoring en rapportering van de acties
 • Voorstellen tot wetsvereenvoudiging aan de regering, met het oog op minder inbreuken