Sociale dumping

Wat is sociale dumping?

Een werkgever kan zijn werknemer(s) uitsturen (= detacheren) naar een andere lidstaat om daar voor zijn rekening te gaan werken en dit in het kader van het vrij verkeer van diensten.

Zo kan bijvoorbeeld een Hongaarse aannemer van dakwerken tijdelijk zijn werknemers en zichzelf detacheren naar België.  

Twee elementen zijn daarbij van belang:

 1. De werknemers die gedetacheerd worden naar België hebben recht op hetzelfde brutoloon en dezelfde wettelijke vergoedingen die in België aan Belgische werknemers moeten worden betaald.  Men spreekt van het respecteren van de harde kern aan loon- en arbeidsvoorwaarden.
 2. De sociale zekerheid op het loon kan verder worden betaald in het thuisland (in ons voorbeeld in Hongarije dus).  De detachering is in principe tijdelijk, dit wil zeggen maximaal 24 maand. Onder bepaalde voorwaarden is een uitzonderlijke verlenging mogelijk tot maximaal 5 jaar in totaal.   Essentieel bij detachering is dat de werknemer vooraf onderworpen moet zijn aan de sociale zekerheid van het thuisland.  In ons voorbeeld is dit de sociale zekerheid van Hongarije.

In de Europese Unie geldt het principe van vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Het vrije verkeer heeft onbetwistbaar tal van voordelen.

Er is ook een keerzijde aan dit principe. Er wordt ook misbruik gemaakt van dit principe waardoor Belgische werknemers, (kleine) zelfstandigen en bonafide ondernemers uit de markt worden geprijsd. In veel gevallen worden gedetacheerde werknemers zwaar onderbetaald, moeten ze tot 60 uur per week werken en worden ze tewerkgesteld in soms mensonterende werkomstandigheden.

De regering De Croo  heeft daarom op 4 februari 2022 het Strategisch actieplan 2022 – 2025 voor de strijd tegen de sociale dumping goedgekeurd.  Het operationeel plan 2022 werd intussen ook goedgekeurd.  Dit operationeel Actieplan ‘22 met als titel “Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping ” is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van diverse federale en regionale instellingen en diensten. Het concretiseert het Strategisch Plan ’22-’25.

De focus in het Actieplan ’22 blijft net zoals in het Strategisch Plan van de Regering De Croo liggen op sociale dumping en op samenwerking.

Het plan is opgebouwd rond de 7 strategische objectieven met aandacht voor de elementen van de handhavingsketen om zodoende een integrale en geïntegreerde aanpak te voorzien.

De belangrijkste elementen zijn:

 • Gerichte kennisdeling t.a.v. het internationaal wegvervoer (samenwerking & Europese sociale regelgeving).
 • Vergroten van het afschrikeffect door informatie over aanpak sociale inspectiediensten en justitie.
 • Uitwerken van een mediacampagne ter preventie van sociale dumping in de transportsector.
 • Verscherpte aandacht voor de arbeidsomstandigheden van vluchtelingen, met inbegrip van vluchtelingen uit Oekraïne.
 • Inspecties aansturen via datamining RSZ zowel bij Belgische werkgevers als bij buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar België detacheren.
 • Opleiding sociale dumping voor sociaal inspecteurs, politiediensten en overheden
 • Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten.
 • Betere detectie van sociale dumping door het gebruik van het meldpunt eerlijke concurrentie
 • Sociale Dumpingonderzoeken (met focus op 3de landers en Braziliaanse filières).
 • Misbruik inzake grensoverschrijdende verboden terbeschikkingstelling.
 • Synergie sociale fraude en welzijn op het werk bij uitzendkantoren.
 • “Joint and concerted actions” in het kader van de werking van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) en verderzetting van de actieve deelname in het kader van het Platform ter bestrijding van het Zwartwerk (UDW).
 • Controle hoofdelijke aansprakelijkheid lonen.
 • Strijd tegen grensoverschrijdende fraude bij zelfstandigen.
 • De bestaande Europese bemiddelingsprocedure inzake geschillen A1- attesten optimaal benutten.
 • In kaart brengen van de problemen en mogelijke oplossingen genereren rond de grensoverschrijdende invordering van fiscale en sociale zekerheidsschulden en de grensoverschrijdende inning van administratieve boetes.

Omzendbrief, gids in kader van overheidsopdrachten en charter

De omzendbrief van 10/07/2017 (BS 17/07/17) richt zich op de bestrijding van de sociale dumping bij de aanbesteding van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Daarnaast heeft de FOD Kanselarij van de Eerste Minister een aantal aanbevelingen verzameld onder de vorm van een gids voor de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten. De federale aanbestedende overheden moeten terzake een voorbeeldfunctie vervullen. Daarom moeten deze de in voormelde Gids bedoelde voorschriften naleven, alsook het charter dat als bijlage gevoegd is bij de omzendbrief van 10/07/2017.

Brochure voor gedetacheerde werknemers/zelfstandigen (NL/FR/EN/ES/PL/PT/BG/RO/UK)

BROCHURE VOOR DE GEDETACHEERDE LOONTREKKENDEN/ZELFSTANDIGEN
U wenst, als buitenlandse werkgever, tijdelijk personeel naar België te sturen of als zelfstandige een werk in België uit te voeren? Dit impliceert dat u verplicht bent om bepaalde wettelijke Europese en Belgische verplichtingen na te leven.

BROCHURE POUR LES SALARIÉS /INDÉPENDANTS DÉTACHÉS
Vous souhaitez, en tant qu'employeur étranger envoyer temporairement du personnel en Belgique ou, en tant qu'indépendant, effectuer des prestations en Belgique ? Cela implique que vous êtes tenu de respecter certaines obligations légales européennes et belges.

BROCHURE FOR POSTED EMPLOYEES / SELF-EMPLOYED WORKERS
Are you a foreign employer who would like to send staff to Belgium temporarily, or a self-employed worker who would like to provide services in Belgium? This requires you to comply with certain European Union and Belgian legal obligations.

FOLLETO PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y POR CUENTA PROPIA DESPLAZADOS
¿Desea, como empleador extranjero, enviar trabajadores de forma temporal a Bélgica o, como autónomo, efectuar prestaciones en Bélgica? Para ello, debe respetar algunas obligaciones legales europeas y belgas.

ULOTKA DLA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH/OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK
Czy jako pracodawca zagraniczny lub jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek zamierzają Państwo tymczasowo wysłać pracowników do Belgii w celu świadczenia usług na terytorium tego kraju? Oznacza to, że muszą Państwo dopełnić pewnych unijnych i belgijskich obowiązków prawnych.

BROCHURA PARA OS TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM/POR CONTA PRÓPRIA DESTACADOS
Pretende, enquanto empregador estrangeiro enviar temporariamente pessoal para a Bélgica ou, enquanto trabalhador por conta própria, prestar serviços na Bélgica? Tal pressupõe que é obrigado a cumprir certas obrigações legais europeias e belgas.

БРОШУРА ЗА КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ /САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА
Като чуждестранен работодател имате намерение временно да изпратите персонал в Белгия или като самостоятелно заето лице — да предоставяте услуги в Белгия? Това означава, че от вас се изисква да спазвате определени европейски и белгийски правни задължения.

BROȘURĂ PENTRU SALARIAȚI/LUCRĂTORI INDEPENDENȚI DETAȘAȚI
Ca angajator străin, doriți să trimiteți temporar personal în Belgia sau, ca lucrător independent, doriți să desfășurați activități în Belgia? Acest lucru presupune că trebuie să respectați anumite obligații legale europene și belgiene.

БРОШУРА ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ/САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ
Ви хочете тимчасово відправити персонал до Бельгії як іноземний роботодавець або надавати послуги в Бельгії як самозайнята особа? Це означає, що ви повинні дотримуватись певних європейських та бельгійських правових зобов’язань.