Parlementaire vragen

Teneinde hun missies te kunnen uitvoeren, dienen de Belgische parlementaire vergaderingen geïnformeerd te worden door de federale regering. In dit opzicht staat het Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en dat van de Senaat de leden van het Parlement toe om vragen te stellen aan de voorzitter van de vergadering waarvan ze lid zijn die gericht zijn aan de ministers bevoegd voor de materie waarover de vraag handelt.

De kabinetten van de ministers bevoegd voor de strijd tegen de sociale fraude (Werk, Zelfstandigen en Sociale Zaken) sturen vervolgens de parlementaire vraag – schriftelijk of mondeling – door naar het Kenniscentrum van de SIOD, dat, in het kader van haar beleidsondersteunende rol en als koepelorgaan, een ontwerp van antwoord zal opstellen.

Om dit antwoord op te stellen werkt het Kenniscentrum nauw samen met de inspectiediensten die haar de nodige elementen aanleveren voor de redactie van het ontwerp van antwoord. Eens de verschillende gegevens zijn verzameld, stelt het Kenniscentrum een globaal, duidelijk en beknopt ontwerp van antwoord op.

Het opstellen van ontwerpantwoorden op parlementaire vragen is een prioriteit van het Kenniscentrum van de SIOD. In het geval van een schriftelijk parlementair antwoord moet de ondervraagde minister zijn of haar antwoord binnen de wettelijke termijn van een maand aan het Parlement bezorgen. De termijn voor het beantwoorden van een mondelinge parlementaire vraag betreft enkele uren of enkele dagen, afhankelijk van de agenda van de thematische commissies.

Aantal parlementaire vragen behandeld door de SIOD 2018-2023:

Jaar Aantal parlementaire vragen behandeld door SIOD
2018 61
2019* 24
2020* 31
2021 89
2022 55
2023 30

*regering in lopende zaken

De voornaamste thema’s die de afgelopen twee jaar in deze parlementaire vragen aan bod zijn gekomen, zijn de volgende:

  • Buitenlandse werknemers
  • Koerierdiensten 
  • Sociale dumping
  • Werkingsmiddelen van de sociale inspectiediensten en de SIOD
  • Platformeconomie 
  • Financiële resultaten van de strijd tegen de sociale fraude