Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

RVADe RVA wil een geïntegreerd en centraal gecoördineerd controlebeleid voeren met aandacht voor alle elementen van de controleketen (preventie, informatie, regulering, controle, ontrading en nazorg), een controlebeleid dat fraudemechanismen snel opspoort en een ontradend effect heeft.

De RVA stelt zich tot doel om door het verhinderen van het oneigenlijk gebruik van uitkeringen en het maximaal uitsluiten van fraude, bij te dragen tot de handhaving van ons socialezekerheidsstelsel en de gelijke behandeling van werkgevers en werknemers.

In deze optiek voert de controledienst volgende onderzoeken:

  • Deblokkeren van werkloosheidsdossiers waarbij bepaalde documenten of informatie ontbreekt;
  • Controle van de ingediende documenten, de verklaringen en het naleven van de toelaatbaarheidsvoorwaarden tot het bekomen van een werkloosheidsvergoeding;
  • Controle van werksituaties op vraag van andere diensten van de RVA, de hiërarchie en de arbeidsauditeur;
  • Uitvoeren van doelgerichte controle- acties in bepaalde sectoren: bouw, horeca, vlees, kleinhandel, tuinbouw, enz.

Daarnaast voeren de controleurs ook controles uit waarbij hun tussenkomst is vereist, ten gevolge van administratieve vooronderzoeken: tijdelijke werkloosheid, gezinssituaties, cumuls van werkloosheidsuitkeringen met andere sociale uitkeringen.

De Centrale Controledienst coördineert en realiseert samen met de directeurs, de sociaal controleurs en inspecteurs, en alle medewerkers van de werkloosheidsbureaus het controlebeleid.