Guidelines transportsector

De guideline werd opgemaakt in uitvoering van het actiepunt 1 van het PEC Transport. Ze hebben als doel om duidelijke richtlijnen te formuleren voor zowel de (transport)ondernemingen als de sociale partners. Alle betrokken inspectiediensten passen deze richtlijnen op een uniforme wijze toe zodat een gelijk speelveld gecreëerd wordt dat  van toepassing is voor alle spelers binnen de transportsector. 

Om de specifieke sectorgebonden problemen aan te pakken, organiseerde de Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude in 2015 rondetafelgesprekken met alle betrokken partijen uit de transportsector:

  • De sociale partners uit de transportsector
  • De sociale inspectiediensten
  • De SIOD
  • De FOD Mobiliteit

Deze gesprekken werden op 3 februari 2016 succesvol afgesloten met de ondertekening van:

  1. Een protocolakkoord tussen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid , Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Sociale Zekerheid , de FOD Mobiliteit en Vervoer, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het Federaal Aansturingsbureau van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst en de sociale partners in het paritair sub comité 140.03, wegvervoer en logistiek.
     
  2. Een plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC) in de transportsector met het oog op de strijd tegen het illegale werk , de sociale fraude en de sociale dumping in de sector.

In de toelichting van het PEC wordt sociale dumping als volgt omschreven:
“Sociale dumping en sociale fraude in de transportsector moet hier begrepen worden als een geheel van handelingen waarbij door middel van het niet naleven van de geldende nationale, Europese en internationale regelgeving afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de werknemer of de zelfstandige in kwestie waardoor de opdrachtgever of transporteur een oneerlijk verkregen concurrentieel voordeel geniet dat hij zonder de overtreding van de regelgeving niet zou kunnen bekomen hebben en waardoor de overheid op deze manier inkomsten misloopt.”