Directie Eerlijke Concurrentie (RSVZ)

De inspectiedienst van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

RSVZDe directie Eerlijke Concurrentie (ECL) van het RSVZ is belast met een reeks van controle- en verificatieopdrachten zowel op het vlak van de aansluiting van de zelfstandigen (en de vennootschappen) als op het vlak van hun rechten. Ze verzamelt en bezorgt de operationele diensten de gegevens en bewijzen die zij nodig hebben om hun beslissingen te nemen. Zij beschikt daarvoor over inspecteurs en sociaal controleurs, alsook over administratief ondersteunend personeel.

Haar opdrachten louter verbonden met het sociaal statuut van de zelfstandigen, bestaan voornamelijk uit:

 • Opdrachten over betwistingen van de verzekeringsplicht of de juiste periode van verzekeringsplicht;
 • Opdrachten in het kader van een aanvraag tot gelijkstelling of voortgezette verzekering;
 • Controleopdrachten met betrekking tot de effectieve stopzetting van de persoonlijke activiteit van zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn;
 • Opsporingsopdrachten op basis van inkomstengegevens, toegestuurd door de Administratie der belastingen, waarvoor geen aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds teruggevonden werd;
 • Solvabiliteitsonderzoeken (bijvoorbeeld in het kader van de kwijtschelding van verhogingen van geheel of gedeeltelijk onbetaalde sociale bijdragen);
 • Opdrachten met betrekking tot de toegelaten activiteit als gepensioneerde.

Naast deze opdrachten, heeft de directie ECL een aantal andere bevoegdheden in verband met de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping. Deze opdrachten situeren zich rond vier assen:

 • De strijd tegen schijnstatuten (schijnzelfstandigen – schijnwerknemers) alsook het controleren van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving voor een zelfstandige;
 • De strijd tegen fictieve aansluitingen (aansluitingen als zelfstandige om een verblijfsrecht en andere sociale voordelen te bekomen, en dit zonder de uitoefening van een effectieve beroepsactiviteit);
 • De strijd tegen niet-aangegeven arbeid (bijvoorbeeld opsporingsopdrachten op basis van klachten overgemaakt door het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie);
 • De strijd tegen sociale dumping (bijvoorbeeld detacheringsfraude en misbruik van de detacheringsregels door buitenlandse ondernemingen waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat);

De inspectieleden van de directie ECL verrichten ook onderzoeken op eigen initiatief, op vraag van het arbeidsauditoraat of een andere overheidsinstelling, op vraag van of in samenwerking met een andere inspectiedienst.

De directie ECL neemt deel aan de controleacties georganiseerd binnen het kader van de werking van de arrondissementcellen en is een betrokken en actieve partner in de Sociale Inlichtingen -en Opsporingsdienst. 

De dienst Administratieve geldboeten (AGA) van de directie ECL is belast met de toepassing van de administratieve geldboeten in geval van:

 • Gebrek aan aansluiting of laattijdige aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds;
 • Fictieve aansluiting door EU-burgers die het specifieke attest van aansluiting gevraagd hebben om een verblijfsrecht langer dan 3 maanden te bekomen.

Tot slot heeft de directie ECL ook een opdracht inzake begeleiding, coaching en preventie. Deze begeleiding komt zowel aan bod door de informatieverstrekking in het kader van hun klassieke opdrachten als door het coachend optreden naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en in de wetgeving.

Bovendien houden haar leden ook pensioenpunten/infopunten in de belangrijkste steden en gemeenten van België en nemen deel aan lokale initiatieven. Op die manier kunnen zij informatie over het sociaal statuut verspreiden en informatie aan de burgers geven.