Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

U heeft recht op eerbiediging van uw privéleven en, in dit verband, op bescherming van uw persoonsgegevens. Deze gegevens maken het mogelijk om u direct of indirect te identificeren, bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, e-mailadres...

U bent beschermd volgens de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op duidelijke, volledige en begrijpelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

1. Rechtsgrondslagen en doeleinden van de verwerking

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), vertegenwoordigd door de Directeur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt. 

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de missie van de SIOD zoals gedefinieerd in het Sociaal Strafwetboek.

2. Verwerkte gegevens

A. Algemeen

  • Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt binnen de grenzen van de wet.
  • Persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder wettelijke toestemming of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
  • De Only Once Wet van 5 mei 2014 verplicht het principe van de eenmalige verzameling van gegevens door de overheid bij burgers en bedrijven: verplicht hergebruik van gegevens die beschikbaar zijn in authentieke bronnen waartoe de SIOD toegang heeft of die beschikbaar worden gesteld via dienstenintegratoren zoals Fedict en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).
  • Behoudens wettelijke uitzondering heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, de juistheid ervan na te gaan en eventuele fouten te laten verbeteren. U heeft in dit verband recht op informatie via het formulier: Informatieaanvraag met betrekking tot de persoonsgegevens.

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens beschikt de SIOD over specifieke machtigingen. U kunt eveneens een beperking van de behandeling aanvragen.

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, beschikt de SIOD over specifieke machtigingen zoals het advies van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid nr. 16/091 van 04/10/2016 (web service Dolsis) en het advies van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 55/2016 van 27/07/2016.

U kunt het register van de verwerkingsactiviteiten van persoonlijke gegevens (xlsx) van de SIOD raadplegen.

B. Betreffende de website http://www.siod.belgie.be

De SIOD hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers. De informatie op deze site is beschikbaar zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.

Het is echter mogelijk dat u om persoonlijke informatie wordt gevraagd, in het bijzonder bij het invullen van de formulieren die u ter beschikking worden gesteld.

Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk leidt, dient u de voorwaarden voor de verwerking van de persoonsgegevens van deze diensten te raadplegen.

De SIOD-website bevat snelkoppelingen naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De SIOD kan niet garanderen dat deze internetsites een privacybeleid hanteren dat in overeenstemming is met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruikers wordt dan ook verzocht zelf de privacybepalingen te raadplegen, die op elke internetsite moeten worden vermeld.

De reproductie van informatie van de website is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden en dit mits bronvermelding. Hetzelfde principe geldt voor de overdracht van e-mailadressen.

C. Bijzonderheden met betrekking tot de website https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be

Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie (MEC) beschermt de privacy van zijn gebruikers door de privacywetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te respecteren.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt.

Indien de gebruiker weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat de SIOD de melding niet kan verwerken.

Geheimhouding van uw identiteit als afzender van een melding

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming mogen sociale inspecteurs uw identiteit aan niemand bekendmaken, zelfs niet in de rechtbank.

Bovendien kunnen zij een werkgever of diens vertegenwoordiger niet meedelen dat het door hen uitgevoerde onderzoek op een melding is gebaseerd.

Hieronder vindt u het volledige artikel uit het Sociaal Strafwetboek:

Art. 59. De geheimhoudingsplicht

Behoudens uitdrukkelijke machtiging van de indiener van een klacht of van een aangifte betreffende een inbreuk op de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, mogen de sociaal inspecteurs in geen enkel geval, zelfs niet voor de rechtbanken, de naam van de indiener van deze klacht of van deze aangifte bekend maken.

Het is hun eveneens verboden aan de werkgever of aan zijn vertegenwoordiger te onthullen dat ingevolge een klacht of een aangifte een onderzoek werd ingesteld.

Vertrouwelijkheid van gegevens

De sociaal inspecteurs mogen de informatie uit uw melding, waardoor personen kunnen worden geïdentificeerd, enkel gebruiken voor de uitoefening van hun werk. Zij dienen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Hieronder kunt u het volledige artikel uit het Sociaal Strafwetboek lezen:

Art. 58. Vertrouwelijkheid van de gegevens

De sociaal inspecteurs moeten de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijk karakter te verzekeren van de sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan ze kennis hebben gekregen in de uitoefening van hun opdracht en om te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend voor de uitoefening van hun toezichtopdracht.

De in de artikelen 33 en 34, tweede lid, bedoelde personen zijn verplicht het vertrouwelijke karakter te bewaren van de sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan zij kennis hebben gekregen door de sociaal inspecteurs bij te staan bij de uitoefening van de in deze artikelen bepaalde bevoegdheden. Elke inbreuk hierop wordt bestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

3. Bewaringsduur

Voor uw gegevens, verwerkt door de SIOD, wordt de bewaartermijn bepaald met respect voor de overeenkomstige wettelijke en reglementaire termijnen, evenals met de bepalingen van het Rijksarchief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DPO via het contactformulier dat u kunt sturen naar het e-mailadres dpo@werk.belgie.be.

De bewaartermijn voor uitwisselingen met de DPO via het contactformulier en e-mail bedraagt vijf jaar. Uitzondering: indien uw gegevens in het kader van een gerechtelijke procedure langer moeten worden bewaard, worden ze bewaard voor de duur die deze procedure vereist.

4. Veiligheid

De SIOD garandeert de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Zij worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Hiervoor maken we gebruik van beveiligingstechnieken en -procedures die we om veiligheidsredenen niet op deze pagina vermelden.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de juiste fysieke, technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op de risico's.

5. Contact - Klachten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) op het volgende adres:

Dienst Informatie en Maatschappelijk Onderzoek
Ter attentie van de DPO
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

E-mail : dpo@siod.belgie.be

Indien u van mening bent dat de SIOD uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit en/of beroep aan te tekenen bij de rechter.

Meer info  op  : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Een klacht kunt u neerleggen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 
Persstraat 35
1000 Brussel
E-mail : contact@adp-gba.be